ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

De ACOD steunt alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.

Vakbonden federaal openbaar ambt bevestigen aan Minister De Sutter hun bereidheid om een sectoraal akkoord te sluiten

De teksten die op tafel liggen omvatten naast het geldelijke ook heel wat elementen rond aanwervingspolitiek, werkorganisatie, opleiding en welzijn. Het geheel zou moeten leiden tot een daadwerkelijke herwaardering van de federale openbare sector.

Nationale actiedag: de spoorwegen verdienen beter!

Het ongenoegen leeft overal en dat heeft veel te maken met het feit dat er de afgelopen jaren overal werd bespaard. Mensen worden niet vervangen en de taken worden herverdeeld met de daaraan verbonden stijgende werkdruk, zonder compensatie.

“Afspraak in september”

Er is nood aan een langetermijnvisie, die structureel inzet op het behoud en de ontwikkeling van duurzame openbare diensten voor alle burgers. Enkel investeren wanneer er zich crisissen of rampen voordoen, volstaat niet.

Belgische Spoorwegen: oplossing overuren bij rijdend personeel met deeltijdse arbeidsduurvermindering (viervijfde)

Elk deeltijds (4/5e) rijdend personeelslid wordt 10,5 extra veranderlijke compensatieverloven toegekend.

Ultiem overleg tussen vakbonden en Vlaamse regering over sectoraal akkoord draait uit op een sisser

Tot grote consternatie van de vakbonden werden afspraken uit het verleden resoluut naast zich neergelegd en meldden de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering dat het voorzien van budget voor sectorale akkoorden niet nodig is.

Expansiedrang bpost negeert belangen eigen personeel

Is het geen tijd dat alle middelen en energie naar de moederfirma gaan in plaats van nog dochterfirma’s bij te kopen?

“Wij eisen respect en waardering voor de openbare diensten en hun personeel”

et personeel van de openbare diensten krijgt voortdurend te horen: ‘Doe voort, doe voort, na de crisis zullen we je harde werk compenseren’. In de praktijk blijkt er dan geen geld te zijn om te investeren in de openbare diensten en hun personeel.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens