#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel handhaaft de stakingsaanzegging voor 5 oktober 2022 ***UPDATE***

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft besloten een geleidelijk en progressief actieplan uit te voeren. Dit begint met de indiening van een stakingsaanzegging van 24-uur voor 5 oktober 2022.

Komend werkjaar bepaalt toekomst Belgische spoorwegen

Het belangrijkste dossier voor de spoorwegen vandaag is het beheerscontract. Of beter het ‘performantiecontract’ voor Infrabel en het ‘openbare dienstencontract’ voor de NMBS.

“We moeten bepalen welke taken niet thuishoren in de private sector”

Al te vaak horen we de liberale mantra dat een bepaalde dienstverlening ‘niet door de overheid moet uitgevoerd worden’ en dat er moet nagedacht worden over de ‘kerntaken van de overheid’. Misschien is het tijd om die redenering om te draaien.

ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

De ACOD steunt alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.

Vakbonden federaal openbaar ambt bevestigen aan Minister De Sutter hun bereidheid om een sectoraal akkoord te sluiten

De teksten die op tafel liggen omvatten naast het geldelijke ook heel wat elementen rond aanwervingspolitiek, werkorganisatie, opleiding en welzijn. Het geheel zou moeten leiden tot een daadwerkelijke herwaardering van de federale openbare sector.

bpost: na een hete zomer, een warme herfst?

Er zijn nog te veel zaken die niet goed lopen: de onderbezetting bij de kantoren van retail, het tekort aan werknemers bij distributie en de lopende herstructureringen in de centrale diensten.

“Afspraak in september”

Er is nood aan een langetermijnvisie, die structureel inzet op het behoud en de ontwikkeling van duurzame openbare diensten voor alle burgers. Enkel investeren wanneer er zich crisissen of rampen voordoen, volstaat niet.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens