“Afspraak in september”

 


Op 31 mei was er een nationale actiedag in de openbare diensten. De ACOD riep die dag ook op tot een algemene staking. Hoe is die verlopen?

Chris Reniers: “Die was bijzonder succesvol. Ik wil dan ook al onze leden, militanten, afgevaardigden en secretarissen bedanken die zich solidair toonden om onze vier actiepunten in de verf te zetten. We staakten voor meer koopkracht, voor waardige pensioenen, voor meer investeringen in personeel en middelen en voor een betere sociale dialoog en respect voor de syndicale vrijheden. Deze actiepunten vonden duidelijk gehoor in al onze sectoren, want het enthousiasme om te mobiliseren was overal even groot.”


De globale vaststelling blijft echter dat er te weinig in mensen en middelen voor openbare diensten wordt geïnvesteerd.

Chris Reniers: “Dat niet alleen. Het ontbreekt ook aan waardering! Voor de ACOD is het maatschappelijk belang van openbare diensten overduidelijk. Daarom is er nood aan een langetermijnvisie, die structureel inzet op het behoud en de ontwikkeling van duurzame openbare diensten voor alle burgers. Enkel investeren wanneer er zich crisissen of rampen voordoen, volstaat niet. Ook het welzijn van het personeel speelt daarin een belangrijke rol. Flexibiliteit kent grenzen en het evenwicht tussen werk en privéleven moet gerespecteerd worden. Alleen als de overheid haar personeel correct behandeld, zal het in staat en gemotiveerd zijn om de openbare dienstverlening te bieden waarop de burger recht heeft.”


Hoe was de reactie van de burgers op de staking?

Chris Reniers: “Die was overwegend positief. Mensen begrijpen dat er te weinig geïnvesteerd wordt in openbare diensten en dat op bijzonder veel plaatsen personeel ontbreekt. Ook zij zijn gebaat bij beter en betaalbaar openbaar vervoer, onderwijs, zorg, kinderopvang en dergelijke meer. We voelen ons dus gesteund in onze acties en eisen.”


Van premier De Croo, Voka en het VBO kwamen er wel negatieve reacties.

Chris Reniers: “Zij maken er traditioneel de tegenstelling ‘privé-openbaar’ van. We horen steeds dezelfde dooddoener: ‘Jullie hebben het al zo goed, jullie hebben de beste lonen, de beste pensioenen en werken veel minder’. Deze foute perceptie, die ook leeft bij veel mensen in de privé, wordt helaas door rechtse politici en liberale beleidsmakers gecultiveerd en verder verspreid. Ze zoeken in de openbare diensten een gemeenschappelijke vijand. Voor hen zijn de vrije markt, het winstprincipe en de economie heilig. Ze gaan echter totaal voorbij aan de waarde van de openbare diensten en hun onmiskenbare bijdrage aan de economie en het maatschappelijk welbevinden van de burger. Openbare diensten zijn actief in zeer essentiële sectoren en moeten dat ook blijven.”


Je kijkt dan wellicht met ongeloof naar de privatiseringsdrift van minister Somers en de Vlaamse regering in de sector van de woonzorgcentra?

Chris Reniers: “Onze sector LRB wijdt in deze editie van Tribune een uitgebreid dossier aan de privatiseringsplannen van minister Somers. ‘Immo Somers’ wordt het genoemd. Met zijn plannen bewijst hij een grote dienst aan privébedrijven die de woonzorgsector als een wingewest zien, waarbij zorg voor ouderen en zieken een handelswaar is waarop winst kan gemaakt worden. Dat is niet ok. Op een bepaald moment krijgt de burger daarvoor de rekening gepresenteerd. De grote private spelers zitten niet in met het welzijn van de bewoners die nood hebben aan zorg en van het personeel dat in die zorg moet voorzien. Ze denken enkel aan hun kwartaalwinsten. Minister Somers en de Vlaamse regering zijn verantwoordelijk voor deze evolutie. De ACOD zal dit niet aanvaarden en blijft er actie tegen voeren.”


Toch zijn er ook hoopvolle signalen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet heeft met zijn ‘Spoorvisie 2040’ een groots investeringsplan voor de spoorwegen voorgesteld.

Chris Reniers: “Het is nog maar de vraag wat zijn ambitieuze en lovenswaardige plannen in de praktijk zullen opleveren. De feiten leren immers dat er geen budget is om alles te realiseren. Het gevolg is dat er nu weer nagedacht wordt over een beheersovereenkomst die wil besparen op personeel en middelen. Het is om moedeloos van te worden. Waar is de verantwoordelijkheidszin van sommige politici?”


Tijd voor een kleine zomerpauze?

Chris Reniers: “We kunnen terug reizen, naar festivals gaan en vrienden ontmoeten. Namens onze ganse ploeg wens ik iedereen een spetterende zomer toe. En zeker afspraak in september!”