Sectoraal akkoord koopkracht: ACOD verzet zich tegen afschaffing vaste benoeming

 


Vandaag ondertekent de ACOD een sectoraal akkoord rond koopkracht dat ze de voorbije maanden met de Vlaamse regering onderhandelde. Dit akkoord houdt tal van positieve elementen in die de koopkracht van de Vlaamse personeelsleden verhogen. Het is echter niet zo dat de ACOD hierdoor ook akkoord gaat met de afschaffing van de vaste benoeming - zoals de Vlaamse regering nu laat uitschijnen.


De ACOD is zich bewust van de plannen van de Vlaamse regering om de vaste benoeming in de Vlaamse administraties af te schaffen. Die wil zo de statutaire tewerkstelling bij de Vlaamse overheid laten uitdoven. Het formeel overleg hierover start echter pas eind april 2023. De ACOD is alvast voorstander van het behoud van de vaste benoeming.

De vaste benoeming garandeert de onafhankelijkheid van de ambtenaren ten opzichte van hun politieke werkgevers. Daardoor kan de burger erop vertrouwen dat ze op een neutrale manier behandeld zullen worden wanneer ze in contact komen met de overheid. Bovendien is de mogelijkheid van een vaste benoeming ook een interessant argument voor de Vlaamse overheid om nieuw talent aan te trekken.

Het afschaffen van de vaste benoeming houdt enkele belangrijke nadelen in. Het risico op politieke beïnvloeding door de politieke macht wordt groter wanneer die haar greep versterkt op het personeel dat actief is in de administraties. Het personeelsverloop met vrijwel enkel contractueel personeel zal ook een stuk hoger liggen, wat nadelig is voor de continuïteit van de dienstverlening ten aanzien van de burger. Ook wat betreft de pensioenkosten zal de Vlaamse regering de factuur flink zien oplopen, want die zal volledig voor eigen rekening zijn. Statutaire ambtenaren ontvangen hun pensioen immers van de federale overheid, contractuelen van de Vlaamse.

De ACOD is geen voorstander van deze poging van de Vlaamse regering om haar greep op haar administraties te versterken. We zullen ons uiterst kritisch opstellen in het komende overleg en ons krachtig verzetten tegen de afschaffing van de vaste benoeming.

 

Perscontact
- Jan Van Wesemael – algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
- Chris Moortgat – algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten