ACOD Overheidsdiensten tekent een akkoord met de Vlaamse regering over het 5 sporenbeleid

 


Na lange, constructieve onderhandelingen konden we een akkoord sluiten met de Vlaamse Regering. Gezien er eerder deze week al een akkoord afgesloten werd met ACV openbare diensten, was het onmogelijk om het tij nog te keren en het huidige statuut van de Vlaamse ambtenaren te kunnen behouden.


Wij benadrukken dat we als ACOD Overheidsdiensten en VSOA geen akkoord getekend hebben om het statutair ambt af te schaffen. Onze volharding en standvastigheid heeft ertoe geleid dat we toch nog een aantal voor ons zeer belangrijke zaken konden bereiken:

  • Bij de reorganisatie van de nautische keten zal de impact op alle diensten meegenomen worden en zullen ook deze diensten inspraak hebben. Om deze reorganisatie in een serene sfeer te laten verlopen, zal er een onafhankelijke onderhandelaar aangesteld worden.
  • Mocht deze reorganisatie leiden tot een betere verloning, dan zal deze betere verloning gelden voor alle diensten binnen de nautische keten.
  • Om een oplossing te vinden voor de personeelstekorten bij de operationele diensten van het Zeewezen, zal aan de Vlaamse Regering gevraagd worden of er marge is om het bestaande kader op vlak van de personeelsbesparingen teverruimen en dit volgens de al voorziene procedure.
  • Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuw personeelsstatuut zal al een eerste keer een onderhoudsprocedure gebeuren voor wat betreft de gezagsfuncties, en dit specifiek in het kader van ‘het decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand’.
  • Voorafgaand aan het kantelmoment van het nieuw personeelsstatuut, zal binnen alle entiteiten een actualisering van het personeelsplan gebeuren met als doel huidige contractuele personeelsleden de kans te geven om toch nog statutair te worden. Ook bevorderingen zijn mogelijk binnen dit kader. Dit evenwel binnen het budgettaire kader en met uitzondering van de specifieke categorieën die volgens het VPS contractueel konden geworven worden.
  • En tot slot hebben we kunnen bereiken dat de loonschalen van de oude statutaire personeelsleden zullen meegroeien met die van het nieuwe loonhuis.


Het was niet eenvoudig om tot een akkoord te komen. ACOD Overheidsdiensten en VSOA hebben gestreden om het onderste uit de kan te halen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden van de Vlaamse Overheid. Dit is dan nu ook gebeurd, en we zullen dit altijd blijven doen in de toekomst.

Wie statutair benoemd is blijft dit gans zijn loopbaan. Dit wil zeggen dat zijn/haar verloning blijft tot aan het pensioen, dat de ziekteregeling blijft tot aan het pensioen en dat ze blijven genieten van een gunstig ambtenarenpensioen. Wie contractueel is kan nog voor 1 juni benoemd worden via een extra verworven statutariseringsronde. Wie con-tractueel is krijgt ook een financieel veel betere loop-baan én een verhoogde tweede pensioenpijler van 5%.

Onze speerpunten bij de acties, de binnenvaartbege-leiders en personeel van het zeewezen, worden beloond voor hun strijdvaardigheid. Binnenvaartbegeleiders krijgen de vaste benoeming nu en ook in de toekomst. Wat betreft zeevaart worden niet alleen de loodsen beter vergoed maar ook hun collega’s krijgen in de toekomst een evenredige loonsverhoging.

Door de acties van ACOD Overheidsdiensten en VSOA werd het Sinterklaasakkoord drastisch verbeterd tot een aanvaardbaar akkoord.