Personeelstekorten Belgische Spoorwegen: de situatie is onhoudbaar geworden

 


Het proactief aanpakken van personeelstekorten is essentieel voor het welzijn van het personeel. De afgelopen maanden is ACOD Spoor regelmatig tussengekomen in de verschillende paritaire organen om haar bezorgdheid uit te spreken over de evolutie van de werkgelegenheid en de rampzalige gevolgen hiervan voor de arbeidsomstandigheden van het voltallig spoorwegpersoneel. Deze gevolgen hebben immers een nefaste impact op het personeelswelzijn en de kwaliteit van de openbare dienstverlening. 


De situatie op het terrein is onhoudbaar geworden. Er worden ons geen onmiddellijke perspectieven aangeboden om deze neerwaartse trend een halt toe te roepen. Meer nog, het absenteïsme ligt hoger dan ooit waardoor 120 treinen per dag moeten worden geschrapt.

We zijn dan ook bijzonder verbaasd dat de voogdijminister trots aankondigde dat het spoor 1.000 extra treinen per week aanbiedt sinds 13 december. We beschouwen dit als een blijk van weinig respect voor het personeel.

Het spoorwegpersoneel aanvaardt niet langer loze beloftes, maar eist specifieke maatregelen die concrete en positieve perspectieven bieden.

ACOD Spoor kwam op de Nationale Paritaire Commissie van 13 december 2021 tussen om de volgende informatie te eisen:

  • het aantal aanwervingen in 2021
  • de vooropgestelde aanwervingen voor 2022 (aantal en planning) en de concrete acties die zullen ondernomen worden om die aanwervingen effectief te realiseren
  • de geografische verdeling per beroepscategorie
  • de projectie met betrekking tot het verwachte personeelsverloop in 2022
  • de capaciteit van de opleidingscentra.

 

We zullen de ontvangen gegevens toetsen aan de werkelijke noden en bepalen welke mogelijke acties moeten ondernomen worden in functie van het personeelswelzijn en de uitvoerbaarheid van onze openbare dienst.

Aarzel niet contact op te nemen met uw gewestelijke secretaris voor bijkomende informatie.


Nationaal secretariaat