Vlugger TADD, vlugger vast benoemd

 


Eind februari bereikten de minister, de koepels en de vakbonden een akkoord over de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), vaste benoeming en evaluatie. We leggen hier beknopt uit wat er allemaal verandert op het vlak van TADD en vaste benoeming. Volgende maand komen we terug op de evaluatie.


Deze nieuwe regelgeving treedt op 1 september 2021 in voege. Bovendien komen er nog overgangsmaatregelen waarover momenteel nog niet onderhandeld is. Deze informatie staat los van de eenmalige vaste benoeming op 1 juli van dit jaar, waarover we in dit nummer van Tribune ook berichten.


Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur


Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) betekent dat je het recht op aanstelling over de schooljaren heen behoudt en dat je voorrang hebt op personeelsleden die nog geen TADD’er zijn.

Voortaan kan je op één schooljaar TADD’er worden. Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

1. Je bent 290 dagen in dienst. Weekends en vakanties tellen mee als je de dag ervoor en de dag erna in dienst bent.
2. Je presteert 200 dagen effectief. Ziekteverlof, loopbaanonderbreking… komen dus niet in aanmerking.
3. Je krijgt een positieve beoordeling. Als je helemaal geen beoordeling krijgt, dan telt dat als een positieve beoordeling.
4. Je dient je kandidatuur voor TADD in voor 15 juni volgens de procedure die het school- of centrumbestuur oplegt.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan heb je op 1 september van het volgende schooljaar het recht op TADD op zak. Dat recht geldt niet alleen voor de school of het centrum waar je aangesteld was, maar ook voor andere scholen of centra van je bestuur of in je scholengemeenschap.

Je moet aan deze voorwaarden voldoen binnen één ambt (onderwijzer, leraar SO, maatschappelijk werker…). In het volwassenenonderwijs is dat zelfs binnen de specialiteit of module en binnen de scholengemeenschap. Als je 120 dagen in dienst bent als kleuteronderwijzer en 170 dagen als onderwijzer, dan kan je het recht op TADD niet aanvragen.


Wat als je beoordeling niet positief was?


Als je een beoordeling met werkpunten krijgt, dan moet je nog 200 dagen dienstanciënniteit verwerven. Je krijgt dan extra begeleiding in functie van die werkpunten. Je hebt op 1 september wel voorrang op andere personeelsleden die nog geen recht op TADD hebben.

Na die 200 dagen krijg je weer een beoordeling. Die kan alleen positief of negatief zijn.

Als je een negatieve beoordeling krijgt, dan mag je het recht op TADD niet aanvragen. Bovendien komen de diensten waarvoor je negatief beoordeeld werd, in principe niet meer in aanmerking om in de toekomst het recht op TADD aan te vragen, ook niet in andere scholen of centra van je bestuur of scholengemeenschap.

Je kan tegen een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling beroep aantekenen bij het school- of centrumbestuur.


Aanvangsbegeleiding


Zodra je voor de eerste keer aangesteld wordt, heb je recht op aanvangsbegeleiding. Ook in het geval van een beoordeling met werkpunten, heb je recht op gerichte begeleiding en ondersteuning.

Dit is ook van groot belang voor de beoordeling. Als je niet of slecht begeleid bent, mag je niet aanvaarden dat je een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling krijgt. Contacteer dan zeker ACOD Onderwijs.


Vaste benoeming


Als alles meezit, kan je reeds in je tweede schooljaar vast benoemd worden. Daarvoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen.

 • Je hebt op 31 augustus minstens 360 dagen dienstanciënniteit:
  • in het ambt waarin je benoemd wil worden
  • bij het school- of centrumbestuur of in de scholengemeenschap waar je benoemd wil worden
 • Aan de vooravond van de vaste benoeming (d.w.z. op 31 december) ben je als TADD’er aangesteld:
  • in het ambt waarin je benoemd wil worden
  • in een instelling van het school- of centrumbestuur of de scholengemeenschap waar je benoemd wil worden.
 • Je laatste evaluatie had niet als eindconclusie ‘onvoldoende’.
 • Je stelt je kandidaat volgens de procedure die het school- of centrumbestuur oplegt.


Het school- of centrumbestuur legt criteria vast voor het geval er meer dan een kandidaat is voor benoeming in een betrekking. Hierover wordt onderhandeld in het lokale comité.

Opgelet: op het moment dat deze tekst naar de drukker gaat, moeten deze wijzigingen nog worden goedgekeurd door het Vlaams parlement. Wij gaan er echter van uit dat hier geen problemen zullen zijn.

 

nancy.libert@acod.be