Verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO): handig, maar let op de angeltjes

 


Als je een opdracht wil opnemen in een ambt of voor vakken waarvoor je niet benoemd bent, kan je een verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO) nemen. Je behoudt je vaste benoeming, maar je wordt als tijdelijk personeelslid aangesteld in een ander ambt of voor andere vakken. Een VTAO is een erg soepel en handig verlofstelsel, maar opgelet, er zijn enkele angeltjes!


Met een VTAO kan je een opdracht vervullen in een ambt waarvoor je niet benoemd bent. Een voorbeeld. Je hebt een diploma van onderwijzer en je bent benoemd als opvoeder in een atheneum. Als je een jobaanbieding krijgt in een basisschool, dan kan je een VTAO nemen. Je behoudt je benoeming als opvoeder en krijgt een tijdelijke aanstelling als onderwijzer. Nog een voorbeeld. Je bent vast benoemd psycho-pedagogisch consulent in een CLB. De directeur van het centrum is voor onbepaalde tijd afwezig wegens ziekte. Jij kan hem vervangen met een VTAO. Je kan als leraar met een VTAO ook vakken geven waarvoor je benoeming niet geldt. Je leraarschap en je benoeming gelden voor Engels en Handelscorrespondentie Engels. Als je enkele uren Engels wil vervangen door uren Nederlands, dan kan dat via een VTAO. Je kan ook naar een ander net overstappen. Als je vast benoemd bent als onderwijzer in het GO! en een aanbieding krijgt in de gemeentelijke basisschool van je dorp, kan je hiervoor een VTAO aanvragen.


Plicht, recht of gunst?


Bij een VTAO zijn altijd drie partijen betrokken, in de eerste plaats jij zelf. Als jij geen gebruik wil maken van een VTAO, bijvoorbeeld wanneer het schoolbestuur erop aandringt dat je de zieke directeur zou vervangen, dan kan je daartoe niet verplicht worden. Jouw akkoord is dus vereist. Daar tegenover dat de directeur of het bestuur bereid moet zijn een VTAO toe te staan én moet de directeur of het bestuur dat de tijdelijke functie kan begeven, ook akkoord gaan. Er is dus geen sprake van plicht of recht, enkel als de drie betrokken partijen het eens zijn, kan je middels een VTAO in een ander ambt of voor andere vakken aangesteld worden.


Voorwaarden


De belangrijkste voorwaarde om een VTAO te nemen, is de vaste benoeming. Als je slechts gedeeltelijk vast benoemd bent, kan je enkel voor dat deel een VTAO nemen. Voor de tijdelijke uren kan je afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) nemen.

Uiteraard moet je ook beschikken over een bekwaamheidsbewijs, desnoods het bekwaamheidsbewijs ‘andere’, voor de nieuwe betrekking. Als je twijfelt, kunnen onze secretarissen in je regio of provincie je zeggen of je met jouw diploma’s en getuigschriften in aanmerking komt om die andere betrekking op te nemen.


Volume


De regelgeving bepaalt enkel dat het volume van je nieuwe opdracht minstens even groot is als het volume van de nieuwe opdracht. Als je voor 50 procent VTAO neemt om een tijdelijke opdracht bij de pedagogische begeleidingsdienst op te nemen, dan moet die tijdelijke opdracht ook minstens de helft van een voltijdse betrekking zijn.

De nieuwe opdracht kan dus ook groter zijn dan het volume van je VTAO. Stel dat je 20/24 vast benoemd bent als onderwijzer en 4/20 tijdelijk. Dan kan je een tijdelijke opdracht van 8/24 als leermeester NCZ opnemen door voor (slechts) 4/24 VTAO te nemen en je vier tijdelijke lestijden op te geven.


Begin en einde


Je kan op ieder moment van het schooljaar een VTAO beginnen, uiteraard indien alle voorwaarden vervuld zijn en alle betrokken partijen hun akkoord gegeven hebben.

Een VTAO eindigt:

  • uiterlijk op 31 augustus
  • wanneer de titularis van de betrekking weer in dienst treedt
  • wanneer een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming in de betrekking aangesteld wordt
  • als je in de tijdelijke opdracht ontslag neemt of ontslagen wordt.


Opgelet: als je zelf ter beschikking gesteld bent wegens ontstentenis van betrekking (‘boventallig’), dan kan je de VTAO pas nemen zodra je gereaffecteerd of weder-tewerkgesteld bent.


Duur


Er is geen maximumduur, je kan dus – zolang aan alle voorwaarden voldaan is en alle betrokken partijen akkoord zijn – onbeperkt VTAO nemen.


Aanvraagprocedure


De regelgeving bepaalt niet hoe je VTAO moet aanvragen. Ieder bestuur bepaalt dit zelf. Vraag aan je directeur of bestuur hoe je dit doet. Wend je eventueel tot onze secretaris in je regio of provincie.


Gevolgen


Je blijft titularis van de betrekking waarin je vast benoemd bent, maar in je nieuwe betrekking heb je een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur. Je hebt dus geen voorrang op tijdelijke personeelsleden omdat je in een ander ambt of een andere instelling vast benoemd bent.

Toch behoud je je rechten als vast benoemde voor o.m. het volgende:

  • ziekteverlof
  • bevallingsverlof
  • verlof wegens bedreiging beroepsziekte of moederschapsbescherming
  • arbeids(weg)ongevallen
  • beroepsziekten
  • begrafenisvergoeding.


De opbouw van de geldelijke, sociale en dienstanciënniteit loopt gewoon verder.

Je krijgt de salarisschaal die bij de nieuwe betrekking hoort. Je kan dus minder, evenveel of meer verdienen, het hangt af van het ambt (en eventueel de vakken) dat (die) je als tijdelijk personeelslid opneemt.


Opgelet voor pensioen!


De diensten die je via je VTAO presteert, tellen mee voor het bepalen van je pensioen als vast benoemd ambtenaar. Let op: als je tijdens de tien jaren voor je pensionering middels een VTAO aangesteld wordt in een ambt met een lagere salarisschaal, dan zal je pensioen (voor een deel) berekend worden op basis van deze lagere salarisschaal. Laat je in dat geval tijdig adviseren door onze secretaris in je regio of provincie!

Omgekeerd geldt dit echter niet. Als je de laatste jaren voor je pensioen via een VTAO een tijdelijke aanstelling neemt in een ambt met een beter salaris – een voorbeeld: je bent onderwijzer en je vervangt de directeur – dan zal je dat niet merken aan je pensioen, want dat wordt hier wel berekend op basis van het ambt waarin je vast benoemd bent.


Ook naar hogeschool en inspectie


In de voorbeelden die we hierboven schetsten, gaat het over tijdelijke aanstellingen in een ander vak of een ander ambt, eventueel in een selectie- of bevorderingsambt (technisch adviseur, directeur…). Je kan ook een VTAO aanvragen voor een tijdelijke aanstelling in een hogeschool of bij de onderwijsinspectie.

Let op: in tegenstelling tot wat we hierboven uitgelegd hebben, ben je in een hogeschool of bij de inspectie voor ieder aspect van je statuut tijdelijk personeelslid. Je behoudt dus geen enkel voordeel van je vaste benoeming.

Concreet betekent dat onder meer dat je het recht op bezoldigd ziekteverlof opnieuw moet opbouwen en dat je bij uitputting hiervan aangewezen bent op een uitkering van de mutualiteit. Bij bevallingsverlof loopt je salaris niet door en moet je ook bij de mutualiteit aankloppen.

 

nancy.libert@acod.be