Raad van State: hoe men de les spelt aan anderen, maar zelf niet bij de les blijft….

 


In het begin van de coronacrisis nam ACOD AMiO contact op met de eerste voorzitter van de Raad van State, met de vraag regelmatig crisisvergaderingen te beleggen tussen de korpsoversten en het gemeenschappelijk vakbondsfront. De eerste contacten verliepen positief: ook de overheid vond dat geen enkel risico mocht genomen worden en dat er geen onderscheid mocht zijn tussen werknemers en magistraten.


Dit resulteerde in beslissingen over telewerk of dienstvrijstelling (voor wie geen telewerk kan verrichten), behoud van loon, het minimaal aantal personen dat op de werkvloer aanwezig moet zijn, vroeger mogen vertrekken om de drukte tijdens de spitsuren in het openbaar vervoer te vermijden en dergelijke.

Helaas, onze verwachtingen waren te optimistisch. Op de algemene vergadering van 21 april jl. kregen we te horen dat de gewone algemene vergadering van de Raad van State beslist heeft – met de belofte telewerk in te voeren – van de gelegenheid te profiteren om de mogelijkheid te beperken om recuperatiedagen op te nemen, vijf dagen jaarlijks te schrappen en vanaf 1 september 2020 de prikklok af te schaffen. Dit alles werd eenzijdig en zonder syndicale inbreng doorgedrukt.

Het is opmerkelijk dat het orgaan dat andere administraties en instellingen de les spelt op het vlak van procedures, zelf deze procedures niet naleeft omwille van een ‘hoogdringendheid’ die noch de vakbondsafvaardigingen, noch de werknemers of magistraten begrijpen. ACOD AMiO is niet van plan dit zomaar te laten passeren.

 

Tony Six