Onderhandelingen over de vijf werven: afschaffing statutair ambt en meer

 


De Vlaamse regering wil vanaf 1 januari 2023 het statutair ambt laten verdwijnen. De huidige statutairen mogen statutair in dienst blijven. Ze zullen er echter wel op achteruit gaan. Bij langdurige ziekte zullen zij na meer dan een maand nog 80 procent van hun loon krijgen, vanaf de zesde maand nog 75 procent. Maar geen nood, ze kunnen zich ervoor laten verzekeren, premie uit eigen zak te betalen. De 666 dagen waarvoor we drie jaar geleden gestaakt en gewonnen hebben, worden daarmee geschrapt.


Contractueel loon- en loopbaanbeleid voor allen


Het loon- en loopbaanbeleid dat al 21 jaar ‘onder constructie’ was, vliegt de prullenbak in. De bedoeling 21 jaar geleden was de scheve situatie qua onderbetaling bij niveau B en nog enkele andere foute toestanden recht te zetten. Niveau B blijft op zijn honger zitten, misschien voor eeuwig. Er komt wel een extra niveau A1+ of A2-, noem het zoals je wil. En als het kan gefinancierd door cao-geld.

Voorts gaat men naar een salarisschaal per rang en graad, een salarisbereik dat kan worden uitgesponnen over 45 jaar, met een salarisevolutie op basis van de jaarlijkse evaluatie.

Leidend ambtenaren krijgen mogelijkheden om ‘uitzonderlijk presterende’ personeelsleden beter te belonen.

Bij de inschaling voor huidige personeelsleden zal het loopbaanperspectief behouden blijven, maar kan de weg erheen anders ingevuld worden. Niemand zal bij de opstart van het systeem minder verdienen, maar de doorgroei zal afhankelijk zijn van de beoordeling van de prestaties. Nieuwe personeelsleden zullen niet noodzakelijk dezelfde verloning of weddeschaal krijgen als de huidige.


Uitstroommaatregelen: invoering motiveringsplicht


Voor de contractuelen wil de Vlaamse regering bij ontslag een motiveringsplicht invoeren, voor statutairen verandert er niets aan de ontslagregeling met twee negatieve evaluaties. Bij ontslag moet het directiecomité betrokken worden en zou outplacementbegeleiding worden voorzien.


Pensioenregeling: sterkere tweede pijler voor contractuelen


De Vlaamse regering wil de tweede pensioenpijler voor contractuelen uitbouwen. Men zou stapsgewijs van 3 naar 5 procent gaan tegen 2024. Ook moet het eenvoudiger worden om te blijven werken na de pensioenleeftijd.

Het is goed dat de pensioenpijler voor onze contractuelen uitbreiding krijgt. De ACOD stond immers mee aan de wieg bij de oprichting ervan. Maar het percentage moet stapsgewijs worden opgetrokken naar 8 procent.

Wel is duidelijk dat de kost van de pensioenen naar omlaag moet, gelet op de financieringswet die na 2024 Vlaanderen zijn eigen pensioenen zal doen betalen.


Ziekteregeling en re-integratie


Voor de re-integratie wil de Vlaamse regering andere bepalingen uitschrijven, met de klemtoon op de start van een informeel re-integratietraject en nadien overgaan naar een formeler re-integratietraject.

De werkzekerheid binnen de eigen entiteit op de eigen stoel zal verloren gaan.

Het bestaande ziektecontingent voor statutairen zou nog enkel dienen voor het doorsturen naar de pensioencommissie bij uitputting. In de toekomst wil men het ziektecontingent berekenen op basis van dienstjaren, weg 666 dagen.


Onderhandelingen in het vooruitzicht


In september starten de informele onderhandelingen. We plannen tegen eind september, begin oktober personeelsvergaderingen te kunnen houden in alle provincies. Lukt dit niet fysiek, dan zorgen we voor een alternatief vanop afstand. Maar we zullen de troepen verzamelen en zeker niet plooien!

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat, Sylvia L’homme, Eddy Hendryckx, Geert Dermaut