Gas- en elektriciteitssector (Paritair Comité 326): uitbetaling syndicale premie 2022 en bijdragen vanaf 2023

 


Syndicale premie


Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 326 recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145 euro. De statutaire ambtenaren van OV Fluvius volgen een andere systematiek. Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

De voornaamste, waaraan moet voldaan zijn in de referteperiode 1 juli 2021-30 juni 2022, zijn: voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde (180 euro), minimum drie maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook van toepassing) in een bedrijf van de gas- en elektriciteitssector (PC326) en als betalend lid (binnen de referteperiode) het syndicaal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.

De uitbetaling van de premie aan de rechthebbenden gebeurt vanaf ongeveer 6 december 2022, na ontvangst en verwerking van het syndicaal attest door ACOD Gazelco. De verzending hiervan naar de betrokkenen gebeurt voor gebaremiseerde bedienden automatisch in november. Het einde van de verwerkingsperiode van deze syndicale premie is bepaald op 31 maart 2023.

Hoe sneller ACOD Gazelco in het bezit is van het attest, hoe sneller dit kan verwerkt worden en hoe sneller de premie kan uitbetaald worden. Indien iemand geen attest ontvangen heeft en toch meent rechthebbende te zijn, dan kan op vraag aan uw lokale syndicaal afgevaardigde een duplicaat aangevraagd worden. Kaderleden ontvangen normaal gezien niet automatisch een attest op naam, zij kunnen via het secretariaat ofwel via een lokale syndicaal afgevaardigde een blanco (zelf in te vullen) attest verkrijgen, dat dan dezelfde verwerkingsprocedure kan volgen.

Voor meer uitleg hierover kan u steeds terecht bij de syndicale afvaardiging in uw onderneming of bij het secretariaat van Gazelco (op telefoonnummer 02 508 58 68).

 

Bijdragen


Jaarlijks kunnen de bijdragen, die in principe maandelijks betaald worden aan de ACOD, verhoogd worden mits toepassing van een indexeringsmechanisme, wat van toepassing is op alle sectoren van de ACOD. Vanaf 2023 zullen de bijdragen voor ACOD Gazelco als volgt verhogen:

  • normale volle maandelijkse bijdrage : + 1,45 euro
  • verminderde bijdrage voor werklozen: + 0,80 euro
  • normale bijdrage voor gepensioneerden: + 0,55 euro.

 

Voor gepensioneerden die volledig in orde zijn met hun bijdragen tijdens het voorgaande kalenderjaar wordt in de loop van de eerste jaarhelft een getrouwheidspremie van 25 euro uitbetaald door ACOD Gazelco.

Natuurlijk houdt ook ACOD Gazelco een pleidooi om via de interne instanties van de ACOD en het ABVV te ijveren voor een verhoging van het fiscaal vrijgesteld plafond op syndicale premies, dat momenteel vastligt op 145 euro. Indien rekening zou gehouden worden met sommige recente indexeringsverhogingen, zou dat op (minstens) 160 euro kunnen bepaald worden. Maar hierover bestaat voorlopig geen akkoord.

 

Jan Van Wijngaerden