Erkenning COVID 19 als beroepsziekte

 


Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigde onlangs dat bepaalde personen met COVID 19 in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Dit geldt voor medewerkers werkzaam in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus. De diagnose moet gesteld zijn door middel van een laboratoriumtest. D
e volgende groepen vallen onder de regeling.

 • Ambulanciers betrokken bij het vervoer van COVID 19-patiënten.
 • Ziekenhuispersoneel:
  • in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen
  • in de diensten voor longziekten en infectieziekten
  • in andere diensten waar COVID 19-patiënten zijn opgenomen
  • personeel dat diagnostische en therapeutische handelingen heeft uitgevoerd bij COVID 19-patiënten.
 • Personeel in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID 19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).


In vermelde diensten gaat het over personeelsleden die er actief zijn (medisch, verpleegkundig, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) én bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stagelopen.

Gevallen van COVID 19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de vermelde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID 19-patiënt.


Wie in aanmerking komt, heeft er dus alle belang bij een aanvraag tot erkenning voor schadeloosstelling in te dienen. Onderstaande informatie is daarbij ook belangrijk.

 • De aard van de beroepsactiviteit van de afgelopen weken voor het optreden van de symptomen.
 • De medische evolutie van de aandoening (artsenverslagen).
 • Labo-uitslagen die COVID 19 aantonen (uiteraard noodzakelijk).
 • Duur van de arbeidsongeschiktheid.


Fedris komt tussen voor personeelsleden van de privésector, stagiairs en personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales).


Opgelet: personeelsleden van de federale overheid, gewesten en gemeenschappen (niet verzekerd bij Fedris) moeten hun aanvraag rechtstreeks bij de werkgever indienen (volgens de daar geldende procedure).


Voor bijkomende info: contacteer uw plaatselijke afgevaardigde.

 

Yves Derycke