5 Sporen: druk bijgewoonde personeelsvergaderingen waarschuwen regering

 


Toen deze Vlaamse regering aantrad in 2019 stond in het regeerakkoord een passage over de ‘contractualisering’ van het overheidspersoneel en de afschaffing van de vaste benoeming.


Al vlug werd duidelijk dat ze dit wilde omzetten in een conceptnota rond de ‘5 Werven’, die later omgezet werd in de ‘5 Sporen’. Deze zijn: rechtspositieregeling, loon- en loopbaanbeleid, instroom/uitstroom, pensioen en ziekteregeling. De personeelsvergaderingen hierover in functie van onderhandelingen trokken veel volk en brachten een klare boodschap.

De Vlaamse regering wil het personeelsstatuut en de loon- en arbeidsvoorwaarden grondig aanpassen. Het komt erop neer dat het statutair ambt zal uitdoven en dat er voor alle nieuwe wervingen vanaf 2024 alleen nog contractueel geworven zal worden (behalve voor gezagfuncties).

Op dit ogenblik is 70 procent van het Vlaams overheidspersoneel nog statutair en 30 procent contractueel. Tijdens de al drie jaar durende informele onderhandelingen maakte ACOD Overheidsdiensten steeds duidelijk dat de uitdoving van het statutair ambt onaanvaardbaar is.

Nu werden formele onderhandelingen gestart. Normaal gezien is er een onderhandelingstermijn van 30 dagen, maar onder druk van de vakbonden is deze uitgebreid tot 60 dagen. Het is klaar dat de Vlaamse regering wil landen in juli, midden in de grote vakantie. Actievoeren zal dan immers moeilijker zijn.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront besliste fysieke personeelsvergaderingen te organiseren in alle provincies en VAC’s. We willen alle personeelsleden informeren over de lopende onderhandelingen, de gevolgen toelichten en samen bepalen hoe we hierop zullen reageren.

Op de personeelsvergaderingen kwam veel volk af. Dit is een niet mis te verstaan teken voor de Vlaamse regering. Al gauw bleek dat het personeel zich niet zonder slag of stoot zal laten doen. Er is groot verzet tegen de uitdoving van de vaste benoeming. Het statutair ambt moet blijven bestaan. We willen wel verbeteringen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de contractuele personeelsleden en hun statutarisering.

Samen met het gemeenschappelijk vakbondsfront stelden we een actieplan op. We zeggen de Vlaamse regering de wacht aan. Meer hierover via andere kanalen.

 

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael