Vier sectorale cao’s voor gas- en elektriciteitssector ondertekend

 


Op donderdag 2 december 2021 werden vier sectorale cao’s door alle betrokken partijen (dus ook ACOD Gazelco) in het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) voor akkoord ondertekend. We kregen hiervoor een duidelijk mandaat van een groot aantal leden via een raadpleging. Bijna 86 procent stemde ja, 13 procent neen en 1 procent onthield zich. ACOD Gazelco stelde de vraag om de cao’s algemeen bindend te laten verklaren zodat die voor alle betrokkenen (alle gebaremiseerden, sommige maatregelen ook voor kaderleden) in de hele sector van toepassing zouden zijn. Uiteraard hebben we gepoogd om ook tijdens de laatste gesprekken nog zoveel mogelijk verbeteringen en verduidelijkingen aan te brengen.

Koopkracht


We hebben het maximaal haalbare en toegestane op sectorvlak verwezenlijkt. Zoals voorzien in de sectorale toekenning van een zogenaamde coronapremie (consumptiecheques ter waarde van 250 euro voor alle gebaremiseerden in actieve dienst), kon deze nog uitgebreid worden op bedrijfsvlak tot maximum 500 euro vóór 31 december 2021, zoals ondertussen een aantal bedrijven in onze sector ook werkelijk gedaan hebben. Dit is het geval bij Electrabel, Laborelec, Fluvius, Elia, Fluxys, Luminus, Atrias en Ores. Een afwijkende toekenning is bijvoorbeeld gebeurd bij Eneco, waar de ondernemingsraad beslist heeft om de bijkomende toekenning te laten financieren door hun Sociaal Fonds, wat eigenlijk betekent dat de werkgever geen bijkomende toezegging zelf gefinancierd heeft. Voor alle gebaremiseerden onder arbeidsovereenkomst op 1 december 2021 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, worden de lonen en barema’s verhoogd met 0,4 procent, ook overlonen en vergoedingen gebaseerd op het loon, onder voorwaarden.


Diverse sociale maatregelen


Vooral de toekenning van het recht op ambulante gezondheidszorgen (onder voorwaarden, terugbetaling van geneesmiddelen en dokterskosten) werd verbeterd, zodat vanaf 2 december 2021 dit recht ontstaan is voor de nieuwe rechthebbenden (vanaf deze datum, wie dan reeds in dienst is of vanaf de aanwervingsdatum).

Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op tariefvoordeel (30 procent korting op de jaarafrekening elektriciteit en aardgas, voor loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002) toegekend vanaf meer dan zes maanden anciënniteit in de onderneming, met terugwerkende kracht tot de datum van aanwerving vanaf 1 juli 2021.

Bovendien blijft vanaf 1 januari 2022 het recht op hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel, overlijdens- en invaliditeitsdekkingen behouden gedurende twaalf maanden (voordien drie maanden) voor elke voltijdse ononderbroken schorsing in het kader van thematische verloven en tijdskrediet met een zorgmotief die ingaan ten vroegste op die datum. Deze rechten blijven in het kader van onbetaald verlof en tijdskrediet ‘opleiding’ behouden gedurende drie maanden. De sectorale inspanning voor ‘aandachtsgroepen’ blijft behouden op 0,10 procent van de loonmassa voor de jaren 2021 en 2022.


Loopbaan


De opsplitsing van de toezeggingen inzake landingsbanen (onder voorwaarden, halftijds of een vijfde, vanaf 55 jaar, met uitkeringen van de RVA) in twee aparte cao’s is een juridisch-technische ingreep die verder geen gevolgen heeft op de invoering van dit recht. Voor wie hiervan gebruik wil maken, moet vooral de einddatum 30 juni 2023 in het oog gehouden worden. Het recht moet geopend zijn voor deze datum en kan dan doorlopen tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

De toekenning van het recht op voltijds tijdskrediet met een zorgmotief voor kinderen tot 8 jaar of voor het volgen van een opleiding, wordt respectievelijk op 51 en 36 maanden gebracht, en dit voor onbepaalde duur. De syndicale premie van 145 euro wordt onder voorwaarden toegekend voor 2021 en 2022. Deze drie laatste toezeggingen zijn ook van toepassing op alle kaderleden, waarvoor bovendien normaal gezien op bedrijfsvlak op basis van deze vier cao’s een Jaarlijkse Kaderovereenkomst (JKO) opgemaakt wordt.

Ook in deze context van tijdsdruk, coronamaatregelen en een beperkte loonmarge opgelegd door de federale regering, zijn we er toch allen samen in geslaagd deze onderhandelingen tot een aanvaard resultaat te brengen.

Voor 2022 wensen we je het allerbeste toe: een goede gezondheid en de nodige strijdvaardigheid in komende dossiers als de herschikking van elektriciteitscentrales. ACOD Gazelco blijft de rechten en belangen van alle leden verdedigen, met overleg waar mogelijk en actie wanneer nodig.

 

Jan Van Wijngaerden


Documenten
1920x620-Gazelco.jpg