Na 1820 dagen eindelijk een oplossing voor de pensioenen in de gas- en elektriciteitssector

 


In oktober 2015 gaven wij de aanzet om de pensioenen van de gebaremiseerde werknemers in de Gas- en Elektriciteitssector te waarborgen binnen het paritair comité 326. Voor ons onaanvaardbare regeringsmaatregelen hadden ervoor gezorgd dat extralegale pensioenkapitalen en -rentes tot soms 40 procent (!) verminderd werden voor wie valt onder de loon- en arbeidsvoorwaarden van vóór 2002. ACOD Gazelco heeft dikwijls als enige betrokken partij zeer standvastig het standpunt aangehouden dat verloren euro’s moesten teruggevonden worden voor alle betrokkenen.


Met enige trots kunnen we melden dat op 1 oktober in het paritair comité hiervoor de passende collectieve arbeidsovereenkomsten en pensioenreglementen werden ondertekend en verscheidene patronale verklaringen schriftelijk werden bevestigd, die samen onderdeel zijn van een globaal plan pensioenen. We hebben het onderstaande verkregen.

 

  • Een collectieve arbeidsovereenkomst Elgabel werd ondertekend, die voorziet in een aanpassing van dit plan voor werknemers geboren na 1 januari 1962 en die de hieraan gekoppelde pensioenreglementen en ondernemingsplannen bundelt. Omdat de werknemers in het Elgabel-plan die geboren zijn na 1 januari 1962 getroffen werden door een nieuwe wet en hierdoor tot 40 procent van hun beloofde pensioenkapitaal konden verliezen, werd er voor hen een aangepaste formule uitgewerkt, die elke euro pensioenkapitaal die toegezegd was voor de nieuwe wet vandaag opnieuw garandeert.
  • Een collectieve arbeidsovereenkomst Enerbel werd ondertekend. Ondanks het feit dat de werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden van na 2001 niet rechtstreeks getroffen werden door de nieuwe wetgeving, kon ACOD Gazelco in de loop van de onderhandelingen een verhoging van de patronale bijdragen kunnen binnenhalen en het behoud van Enerbel als sectorplan kunnen waarborgen.
  • Patronale verklaring TPM: deze waarborgt voor de werknemers, geboren na 1 januari 1962 en die kunnen genieten van een vervroegde sectorale uitstapregeling (57/59 jaar), dat hun rechten inzake anciënniteit en arbeidsratio ook meetellen in het Elgabelplan.
  • Patronale verklaring Regime B: ook de werknemers, geboren na 1 januari 1962 die onder het pensioenplan Regime B (rentesysteem) ressorteren, ondervinden impact van de nieuwe wet. Ook voor hen is een aangepaste formule voorgesteld die de beloofde rentes waarborgt. Wegens tijdsgebrek is het pensioenreglement Regime B nog niet volledig aangepast. Met deze verklaring engageren de werkgevers zich ertoe om dit op korte termijn overeen te komen.
  • Patronale verklaring Langerlo: dit is ook een dossier dat ACOD Gazelco al jaren van heel nabij ter harte neemt, eveneens via een juridische procedure. De ex-werknemers van de centrale Langerlo, die het slachtoffer geworden zijn van een faling, hebben nog steeds hun schuldvorderingen niet uitbetaald gekregen gezien het eindvonnis nog niet uitgesproken is. In deze verklaring is er een engagement om alvast de overfinanciering in het pensioenplan van de betrokkenen op korte termijn evenredig te maken voor de rechthebbenden.

 

 

Jan Van Wijngaerden

 

 


Documenten
1920x620-Gazelco.jpg