Defensie: recente wijzigingen voor militair personeel

 


Ondanks dat we een regering in lopende zaken hebben, gaan de onderhandeling en het overleg met de overheid gewoon verder. We publiceren in dit artikel de meest interessante wijzigingen die op onze tafel hebben gelegen net voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

Dienstontheffing bloedgeven


Het reglement met betrekking tot de arbeidstijdregeling, TRAVARB, voorziet op dit moment twee mogelijkheden voor het geven van bloed:
- Je kan bloed geven in het militair hospitaal en krijgt daarvoor 1 dag dienstontheffing op de dag van de bloedgift. Tevens ontvang je een tweede dag dienstontheffing, vrij te kiezen binnen de 30 dagen na de gift.
- Je kiest ervoor om bloed te geven bij het Rode Kruis of een erkend bloedtransfusiecentra. Hiervoor krijg je een dienstontheffing voor de nodige duur van de bloedgift, plus een maximale verplaatsingsduur van 2 uur.

Sinds 1 januari 2019 is de bloedbank van het militaire hospitaal gesloten. De laatste bloedgift werd georganiseerd op 20 december 2018. Het is dus niet langer mogelijk om daar bloed te geven. Defensie en het Rode Kruis hebben in dat kader een akkoord gesloten waarin Defensie zich onder andere engageert om haar personeel aan te moedigen bloed te geven bij het Rode Kruis. Sinds 1 april 2019 komen er daarom mobiele bloedcollectes in sommige militaire kwartieren. Een aanpassing van de TRAVARB was aan de orde om de weg naar het Rode Kruis aantrekkelijker te maken.

Op 3 mei 2019 gingen we aan tafel met de overheid. Zij stelde voor om de volledige dag van bloedgift bij het Rode Kruis als dienstontheffing toe te kennen. Dit ongeacht het moment (binnen de diensturen of niet) en de plaats van de bloedgift (via mobiele bloedcollectes in de eenheid of in een centrum van het Rode Kruis). Voor het geven van bloed aan andere erkende bloedtransfusiecentra zal de militair nog altijd recht hebben op een dienstontheffing beperkt tot de nodige duur voor de bloedgift plus een maximale verplaatsingsduur van 2 uur. Bovendien werd voorgesteld dat deze nieuwe regeling ook op het burgerpersoneel van Defensie zal worden toegepast.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de procedure licht te wijzigen. Het is al voldoende dat men zich aanbiedt bij het Rode Kruis voor een bloedgift, dat men zal genieten van deze dag dienstontheffing. Het niet mogen geven van bloed om medische redenen, vastgesteld tijdens de dag van de bloedgift, zal geen reden zijn tot het niet toekennen van deze dienstontheffing.

Ook hebben we gevraagd om het aantal dagen dienstontheffing op jaarbasis te verhogen naar 12 voor zij die bloedplaatjes of bloedplasma afstaan.

We kunnen met zekerheid stellen dat dit een vooruitgang is. Helaas moeten we vaststellen dat onze neutrale collega’s een onmogelijk project zijn gestart (niet 1 dag dienstontheffing, maar 2 dagen) en hun leden een verkeerd beeld schetsen. Elke verbetering die onze job attractiever maakt, zullen we 200 procent steunen en zo ook dit voorstel. Zodra de TRAVARB wordt gepubliceerd, zullen deze nieuwe regels van toepassing zijn.


Koninklijke Militaire School (KMS)


Op 3 mei 2019 hebben we het programma voor het academiejaar 2019-2020 goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen:

  • De synthese-eindproef van de master in de openbare en militaire administratie is afgeschaft. Er werd vastgesteld dat de resultaten van deze eindproef geen merkbare invloed hadden op het eindresultaat. Tevens wordt de stagiair reeds geëvalueerd op de leerstof die werd weerhouden voor deze syntheseproef.
  • Betreffende de beoordeling van de fysieke hoedanigheid, werden de fysieke verschillen tussen man en vrouw in rekening gebracht voor de beoordeling van de prestaties bij de loopproef 10 km. Er zal voor deze proef een nieuwe tabel worden gehanteerd, waardoor de vrouwelijke kandidaat-officieren 10 procent meer tijd wordt toegekend om hetzelfde resultaat te behalen als de mannelijke kandidaten. De bestaande quoteringstabel vormt voor de vrouwelijke kandidaten een bron van stress en geeft aanleiding tot blessures ten gevolge van een doorgedreven training om goede resultaten te halen. Dit probleem stelt zich niet voor de overige krachtproeven, omdat de fysieke trainingen snellere tot het gewenste resultaat leiden.
  • Om te slagen in de proeven van de fysieke conditie, moet de leerling niet langer de helft van de punten behalen voor het geheel van de bijkomende proeven, maar volstaat het om de helft van de punten te behalen op het geheel van de proeven van de fysieke conditie. Hierdoor worden de bijkomende proeven niet langer als uitsluitend beschouwd.

De nieuwe programma’s zullen van toepassing zijn op de leerlingen en stagiairs bij de start van het nieuwe academiejaar: 1 juli 2019 voor de leerlingen KMS en 2 september 2019 voor de stagiairs derde cyclus.


Professionele geschiktheid paracommando


Rekening houdend met een verminderde beschikbaarheid van de vliegtuigen in de toekomst, diende de overheid een aanpassing in te voeren op het minimumaantal vliegtuigsprongen voor de paracommando om in orde te zijn voor zijn toelage parachutist. Met het behoud van het minimumaantal van vier sprongen per jaar, voor het personeel op een organieke betrekking waaraan het verrichten van parachutesprongen verbonden is, wordt het minimumaantal sprongen uit een vliegtuig verminderd naar één. Voor de operationele reserve is een sprong uit een vliegtuig niet meer noodzakelijk. Op 12 mei 2019 hebben wij ons akkoord gegeven voor deze aanpassing.


Hans Lejeune

 

Dit artikel verscheen in Tribune 75.07