ACOD Overheidsdiensten geeft Koen Geens een onvoldoende!

 


Nu de termijn van Koen Geens als minister van Justitie bijna aan z’n einde is, wordt het de hoogste tijd dat we de minister evalueren, zoals ook zijn personeelsleden geëvalueerd worden. Uiteraard volgt de ultieme evaluatie op 26 mei 2019…

Prestatiedoelstellingen: NIET BEHAALD


Koen Geens is er niet in geslaagd om afspraken, gemaakt in protocols 436, 455 en 464 na te komen. Als gevolg hiervan is er een dramatisch tekort aan personeel in bewaking en techniek, administratieve graden, PSD-personeel en verpleegkundigen. Er zijn ook nog altijd veel te veel gedetineerden (10.700!) in de penitentiaire inrichtingen.
Ondanks gemaakte afspraken, zijn verschillende (baremieke) bevorderingen nog niet gerealiseerd en wachten verschillende personeelsleden dus op een hoger inkomen, waarop zij recht hebben. Ook het toegezegde bevorderingsexamen niveau B en technisch ploegchef is nog niet gerealiseerd. Als gevolg van de aanwervingsstop, beslist door de regering, werd afgesproken om anders (gerationaliseerd) te werken en deze andere werking na één jaar te evalueren. Deze evaluatie is ondertussen een jaar overtijd en aangezien men in tal van inrichtingen zelfs niet over het nodige personeel beschikt om gerationaliseerd te werken, loopt de werking regelmatig vast en kunnen personeelsleden hun verlofdagen niet opnemen. De ambitie om de verlofachterstand (540.000 dagen!) af te bouwen door aanwerving van voldoende personeel is allesbehalve gerealiseerd en de achterstand is zelfs nog toegenomen. Initiatieven die zouden kunnen bijdragen tot een positievere werksituatie, zoals werkbaar werk en welzijn op het werk, staan duidelijk niet in het woordenboek van Koen Geens. Op drie jaar tijd is Koen Geens er niet in geslaagd om de overgang van personeelsleden van het Veiligheidskorps naar de dienst DAB bij de federale politie vlot te laten verlopen, en al zeker niet naar tevredenheid van de betrokken personeelsleden. De chauffeurs van de gevangenissen werken als gevolg van deze overgang op dit ogenblik nog steeds in een vacuüm en zijn allerminst tevreden met deze situatie.


Ontwikkelingsdoelstellingen: NIET BEHAALD


Wat betreft de infrastructuur en veiligheidsinstallaties in tal van gevangenissen, heeft Koen Geens niet gerealiseerd wat afgesproken werd. Keukens die onbruikbaar zijn, waterleidingen waar geen drinkbaar water meer uit komt, alarminstallaties die niets doen of de hele tijd vals alarm geven, telefooncentrales en -toestellen die onbruikbaar zijn en maar niet vervangen geraken…
In het kader van het ‘anders werken’ (2017) heeft de minister zich ertoe verbonden telefonie op cel te voorzien om de werkdruk te verlagen en de telefoonkosten voor gedetineerden te drukken. Twee jaar later moet de eerste telefoon op cel nog steeds geactiveerd worden, is de werkdruk gestegen en betalen gedetineerden zich nog altijd blauw. De bouw van de gevangenis van Haren staat nu al hopeloos achter en als gevolg daarvan zullen zowel gedetineerden als personeel van de verschillende gevangenissen in Brussel het moeten stellen met inrichtingen die hun houdbaarheidsdatum reeds lang overschreden hebben. Koen Geens had zich voorgenomen om een nieuw ministerieel besluit op te stellen dat de kledij van het penitentiair personeel in bewaking en techniek zou regelen. Ondanks verschillende keren in gebreke gesteld te zijn door de vakbonden en een achterstand die aangegroeid is tot een bedrag van meer dan 2 miljoen euro, zal Koen Geens zijn termijn eindigen zonder een nieuw ministerieel besluit af te leveren inzake de kledij van het penitentiair personeel.


Afspraken over de beschikbaarheid voor de gebruikers van de dienst: GEDEELTELIJK BEHAALD


Het dient gezegd, Koen Geens is de minister die in de voorbije legislaturen het meest aan tafel is gekomen tijdens het sociaal overleg. Als de minister zijn afspraken evengoed had nagekomen als dat hij op de afspraak aanwezig was, zou de penitentiaire sector er goed aan toe zijn vandaag…


Afspraken over de bijdrage aan de teamprestaties: NIET BEHAALD


Koen Geens zal altijd herinnerd worden als de minister die de personeelsleden van de gevangenissen hun recht op staken ingeperkt heeft door een wet op de minimale dienstverlening in te voeren. Niet enkel wilde de minister dat recht inperken tot 24 uur, hij wilde personeelsleden ook laten beboeten, in de cel stoppen en ontslaan in het geval zij niet zouden komen werken op een stakingsdag, terwijl zij aangeduid zouden zijn om wel te werken. Bijkomend wilde Koen Geens de personeelsleden in de gevangenissen in een apart statuut plaatsen, waardoor zij niet langer over dezelfde statutaire (verlof)rechten zouden beschikken als de overige federale ambtenaren.
Het kan dus niet gezegd worden dat Koen Geens een teamplayer is als het aankomt om de personeelsleden van de penitentiaire inrichtingen. Koen Geens heeft zich bijna slaafs gedragen binnen de regering van Michel I (of is het Bart I?) en dit ten koste van de personeelsleden van zijn eigen departement.


Eindbeoordeling: ONVOLDOENDE


Koen Geens krijgt een onvoldoende voor de voorbije beleidsperiode en hoeft wat ons betreft geen herkansing te krijgen op het departement Justitie. Te weinig en te traag omvat eigenlijk hoe het kabinet Justitie in de voorbije vijf jaar tewerk gegaan is met het DG EPi.
De ACOD heeft zich voorgenomen om samen met de collega’s van ACV-OD, de evaluatie van Koen Geens kenbaar te maken aan de Belgische bevolking, tijdens verschillende manifestaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op 7 en 8 mei 2019. Om de personeelsleden van het DG EPi in de mogelijkheid te stellen hun ongenoegen te uiten en de onvoldoende die Koen Geens krijgt te ventileren, zullen wij met een stakingsactie zorgen dat het personeel niet gemuilkorfd kan worden. Geen wet op de minimale dienstverlening zal ons dat beletten!


Robby De Kaey


Dit artikel verscheen in Tribune 75.05