Aanslepend sectoraal conflict houdt gas- en elektriciteitssector in zijn greep

 


Op donderdag 13 juni 2019 werd binnen het kader van een sectorale werkgroep, aangestuurd door het Verzoeningsbureau van het Paritair Comité, een toelichting gegeven door de werkgeversvertegenwoordigers over de problematiek rond Elgabel, het extralegaal pensioenplan voor loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2002. ACOD Gazelco zag geen vooruitgang in dit dossier ten opzichte van de besprekingen die een week voordien plaatsvonden.


De werkgevers hebben hun engagement herhaald dat zij elk mogelijk verlies inzake extralegaal pensioen willen compenseren (hetgeen de oorspronkelijke vraag was van ACOD Gazelco) indien dit er nog (zelfs in beperkte mate) zou zijn na toepassing van een aangepaste berekeningsformule voor Elgabel (en Regime B). We kregen van de werkgevers ook geen sluitend antwoord op de vraag hoe dit zou gebeuren.

ACOD Gazelco gaf daarop duidelijk aan niet akkoord te gaan met de onaanvaardbare bijkomende voorwaarden die door de werkgevers gekoppeld werden aan de zoektocht naar een oplossing voor alle betrokkenen. Deze zouden immers belangrijke en onnodige negatieve gevolgen hebben, die bovendien verder reiken dan de doelgroep waarover het oorspronkelijk ging.

De werkgevers beweren dat ze een protocoltekst zullen opmaken tegen de volgende vergadering van het Paritair Comité, gepland op donderdag 27 juni 2019. Hierin zouden dan alle mogelijke vragen beantwoord worden en hun engagementen beschreven worden. ACOD Gazelco zal elke eventuele tekst ter zake evalueren en aftoetsen in hoeverre deze beantwoordt aan de gestelde eisen, alvorens we ons akkoord zouden verklaren met mogelijke oplossingen.

Niemand kan ontkennen dat de tot nu gevoerde acties door ACOD Gazelco bij EDFLuminus, Engie (Electrabel), Fluvius, Ores, BNO, Elia en Direct Energie een mogelijke oplossing in dit dossier heel wat dichterbij gebracht hebben. De laatste loodjes wegen dikwijls het zwaarst. Daarom zullen we pas spreken van een aanvaardbaar resultaat wanneer alle patronale engagementen en beloftes ook daadwerkelijk op papier staan en nagekomen worden. Blijvende druk is echter nodig gezien de andere nog te bespreken dossiers die ACOD Gazelco en CNE op een sectorale onderhandelingstafel legden dit voorjaar. Er werden al stakingsacties gevoerd.


Jan Van Wijngaerden


Dit artikel verscheen in Tribune 75.07