5-sporenbeleid: ACOD Overheidsdiensten bereikt akkoord na een week van verzet

 


Op maandag 4 december brak een spontane actie uit bij de ACOD-binnenvaartbegeleiders van de Vlaamse Waterweg NV naar aanleiding van de aanhoudende problematieken die maar geen oplossing kregen. Al snel breidde deze actie zich uit tot andere personeelsgroepen binnen DVW en naar andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Tot onze verbazing sloten ook ACV en VSOA aan bij deze actie, maar dan wel in het ruimer kader van de geplande acties tegen het 5-sporenbeleid van de Vlaamse regering. Zo werd de actie breed gedragen en kregen de actievoerende ACOD-binnenvaartbegeleiders ruim steun bij de piketten op strategische kunstwerken. Ook onze kameraden binnen het Zeewezen sloten aan en de wachtende rij binnenschepen en zeeschepen groeide gestaag aan.


Eerste overleg


Op 5 december werden de drie vakorganisaties uitgenodigd door Minister Rutten om tot een vergelijk te komen. Na een urenlange constructieve onderhandeling – middernacht was al voorbij – werden een aantal afspraken bereikt voor enkele knelpunten. Voor het ACV was dit blijkbaar voldoende om de strijd op te geven, en was bereid om een akkoord te tekenen. Onbegrijpelijk, temeer daar de afschaffing van de vaste benoeming nog steeds op tafel lag. ACOD en VSOA besloten dan ook de onderhandelingstafel te verlaten.


Akkoord tussen Vlaamse regering en ACV


Plaatsgebrek noopt ons om kort samen te vatten. In dit akkoord tussen de Vlaamse regering en het ACV stond onder meer ingeschreven dat binnenvaardbegeleider toch erkend wordt als gezagsfunctie en met andere woorden statutair wordt geworven in de toekomst.

Voor de nautische keten bij MDK werd afgesproken dat de hervorming – de reden om deze keten uit het 5-sporenverhaal te houden – niet beperkt wordt tot de loodsen, maar helemaal opengetrokken wordt naar de nautische keten.


Bij de openbare psychiatrische zorgcentra wordt IFIC ingevoerd met retroactiviteit vanaf 1/1/2023 en komt er een verhoging van de tweede pensioenpijler van 3 naar 4 % vanaf 1/6/24.

Verder werden nog afspraken gemaakt omtrent het uitvoeren van enkele tijdens de vroegere onderhandelingen afgesproken engagementen.


ACOD en VSOA zetten door


Voor ACOD Overheidsdiensten en VSOA was dit echter ruimschoots onvoldoende, en de acties werden verdergezet en nog uitgebreid. Ook zonder het ACV bleek onze slagkracht meer dan voldoende, en werd de druk op de Vlaamse regering verder opgevoerd en voor hen onhoudbaar.

Finaal werden ACOD Overheidsdiensten en het VSOA uitgenodigd voor verdere onderhandelingen met minister Rutten, een afvaardiging van de minister-president en de volledige Vlaamse regering.

Na intensieve onderhandelingen konden bijkomende afspraken gemaakt worden met Minister Rutten, in samenspraak met minister-president Jambon vanuit de Verenigde Staten.


Globaal akkoord


Eveneens enkele krachtlijnen van dit door ACOD en VSOA onderhandelde akkoord:

  • Bij de reorganisatie van de nautische keten zal de impact op alle diensten van de nautische keten meegenomen worden en zullen ook deze diensten inspraak hebben. De lopende bevraging bij de loodsen wordt louter informatief en de resultaten zijn niet bindend. Bovendien zal het overleg over hervormingen volledig binnen de structuren van het geijkte syndicale procedures lopen (en dus niet in werkgroepen van loodsen zelf). Om dit proces te begeleiden, zal er een onafhankelijke bemiddellaar worden aangesteld. Mocht deze reorganisatie leiden tot een betere verloning, dan zal deze betere verloning gelden voor alle diensten binnen de nautische keten. Om een oplossing te vinden voor de personeelstekorten bij de operationele diensten van het Zeewezen zal aan de Vlaamse Rrgering gevraagd worden of er marge is om het bestaande kader op vlak van de personeelsbesparingen te verruimen en dit volgens de al voorziene procedure.
  • Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuw personeelsstatuut zal al een eerste keer een onderhoudsprocedure gebeuren voor wat betreft de gezagsfuncties en dit specifiek in het kader van ‘het decreet houdende de justitiehuizen e de juridische eerstelijnsbijstand’.
  • Voorafgaand aan het kantelmoment van het nieuw personeelsstatuut zal binnen alle entiteiten een actualisering van het personeelsplan gebeuren met als doel huidige contractuele personeelsleden de kans te geven om toch nog statutair te worden. Dit evenwel binnen het budgettaire kader en met uitzondering van de specifieke categorieën die steeds contractueel blijven.
  • En tot slot hebben we kunnen bereiken dat de loonschalen van de oude statutaire personeelsleden zullen meegroeien met die van het nieuwe loonhuis.

 

Na lange constructieve onderhandelingen konden we finaal een akkoord sluiten met de Vlaamse Regering, rekening houdend met deze extra elementen. Gezien er eerder deze week al een akkoord afgesloten werd met ACV openbare diensten was het onmogelijk om het tij te keren om het huidige statuut van de Vlaamse te kunnen behouden. Onze volharding heeft ertoe geleid dat er we toch nog een aantal voor ons zeer belangrijke zaken konden bereiken.

Uiteraard moeten deze afspraken nog concreet gemaakt worden voor 1 juni 2024. ACOD Overheidsdiensten zal blijvend alles in het werk stellen om de rechten van onze leden maximaal te verdedigen, en betere arbeids- en loonsvoorwaarden te bekomen voor alle personeelsleden van de Vlaamse Overheid. We hadden gehoopt er nog meer te kunnen uithalen, maar dat bleek na het afhaken op Sinterklaasdag van één partij in het verhaal, niet langer haalbaar. Dankzij jullie, onze actievoerende leden, kregen we alsnog toch iets gedaan. Dank hiervoor!

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat, Sylvia L’Homme, Eddy Hendryckx, Geert Dermaut