Verplaatsingen in de gas- en elektriciteitssector: discussie voorbij zonder verbeteringen

Nieuws dinsdag 1 juni 2021

 


Sinds het voorjaar van 2018 vraagt ACOD Gazelco met aandrang aan de verzamelde werkgevers om bepaalde voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake verplaatsingen (overplaatsingen, verplaatsing thuis-werk, zendingen, dienstverplaatsingen) te verbeteren. Uit de meest recente besprekingen blijkt dat de werkgevers dat niet zien zitten.

Voornaamste aandachtspunten van ACOD Gazelco
  • Combinatiemogelijkheden mogelijk maken, zelfs wisselend op dagelijkse basis, met een eigen gemotoriseerd voertuig, een fiets, het openbaar vervoer (ook bijvoorbeeld de waterbus en parkeerfaciliteiten aan stations) en te voet. En hiervoor dan ook een gunstig vergoedingspakket uitwerken.
  • Een verbeterd aanbod inzake de mogelijke toetreding (onder voorwaarden) tot een omniumverzekering 24u/24u voor het eigen voertuig uitwerken. In ons syndicaal voorstel werden de plafonds van 25.000 en 50.000 euro (nieuwwaarde exclusief btw) verhoogd naar respectievelijk minstens 30.000 en 60.000 euro. Ook een uitbreiding naar andere voertuigen, zoals bijvoorbeeld een moto, werd hierin meegenomen.
  • Een sectorale regeling uitwerken voor verplaatsingen op zee en naar het buitenland. Er werden reeds bedrijfsgebonden patronale regels aan betrokken collega’s voorgeschoteld, maar Gazelco wenst minimale sectorale afspraken te maken, waarin op een juiste manier rekening gehouden wordt met de specifieke context inzake arbeidstijd en verplaatsingsproblematiek.
  • Een patronale attesteringsregeling tot stand doen komen in functie van carpooling, zodat een fiscaal voordeel gerealiseerd kan worden in voorkomend geval.
  • De berekeningswijze van verschillende verplaatsingsvergoedingen niet langer baseren op een gemiddelde snelheid van 50 km/uur, maar wel op 40 km/uur, wat meer de realiteit weerspiegelt en tot hogere bedragen zou leiden.

Voorstellen werkgevers


De werkgeversfederaties verklaarden dat ze een ‘modernisering’ wensen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake verplaatsingen. Ze formuleerden een globaal voorstel dat enkel in totaliteit verder kan besproken worden.

Tijdens de onderhandelingen ging het patronaal voorstel echter meer en meer op een eisenbundel van de werkgevers lijken dan dat het een gepast antwoord gaf op onze vragen ter verbetering.

Voor de werkgevers zijn verbeterde combinatiemogelijkheden mogelijk (zonder verplaatsingen te voet), maar enkel indien daaraan gekoppeld het sociaal abonnement gesegmenteerd wordt per dag met de bedoelde verplaatsing thuis-standplaats en er geen dergelijke vergoedingen meer zouden bestaan voor dagen waarop men deze verplaatsing niet doet (dus van een maandvergoeding naar een dagvergoeding, wat voor Gazelco onbespreekbaar is).

Een verbetering van de omniumverzekering 24u/24u wordt niet sectoraal besproken, maar zou enkel gelden voor werknemers die kunnen inschrijven op de polis Ethias 22.100.000. Bovendien zou een nieuw progressief berekeningssysteem van de zelf te betalen premies ervoor zorgen dat sommigen wat minder moeten betalen maar velen fors meer (tot ongeveer 30 procent meer).

Voor de werkgevers is enkel een plafondverhoging tot 55.000 euro bespreekbaar voor sommige ‘groene wagens’ en een uitbreiding mogelijk voor moto’s (30 procent werkgeverstussenkomst in een privé-omniumverzekering).

De vraag inzake carpooling is bespreekbaar, alsook sommige parkeerkosten aan stations (80 procent van een jaarabonnement voor wagens, geplafonneerd op 400 euro per jaar, en 100 procent voor fietsen).


Geen akkoord mogelijk


Tijdens de laatste besprekingen op 6 mei herhaalden de werkgevers hun standpunten ongewijzigd, waardoor de vakbonden in gemeenschappelijk front beslisten dat hierover in deze context niet verder kan onderhandeld worden. We dulden immers geen patronale aanvallen op deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. We blijven natuurlijk wel bereid verscheidene elementen te verbeteren. Dat was het uitgangspunt van ACOD Gazelco bij deze besprekingen.

 

Jan Van Wijngaerden