“Investeren in openbare diensten is investeren in mensen”

Nieuws dinsdag 4 juni 2019

 

Op 26 mei waren er verkiezingen voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Wat zijn je bedenkingen?


Chris Reniers: “Mensen werden tijdens de campagne overstelpt met snelle slogans, beloften, propaganda en discussies over wie de nieuwe minister-president of premier zou worden. Maar over echte oplossingen voor de problemen waar de staat, onze samenleving of de doorsnee burger mee geconfronteerd wordt, ging het zelden. De voorbije vijf jaar zag de burger zijn openbare dienstverlening afnemen en tegelijk duurder worden. Dat is niet waar je burger belastingen voor betaalt. Als daarbovenop ook nog je koopkracht daalt door een indexsprong, je langer moet werken voor minder pensioen en op het einde van de maand steeds een gepeperde energiefactuur voorgeschoteld krijgt, dan is het logisch dat de regeringspartijen daarvoor de rekening gepresenteerd kregen. Wat helaas gebeurd is, is dat de Vlaming zich naar rechts en extreemrechts gekeerd heeft, naar partijen die een populistisch en simplistisch verhaal vertelden. De Vlaming heeft zich dus laten verleiden door de verdelende gemakkelijkheidsoplossingen van extreemrechts, in plaats van te geloven in beredeneerde oplossingen waar we op termijn allemaal beter van worden.”


Wat de regeringsvormingen zullen opleveren is nog niet duidelijk, maar moet er voor de ACOD in de volgende regeerperiode veranderen?


Chris Reniers:
“Bij de start van de vorige federale regering in 2015 werd meteen duidelijk dat er zou ingezet worden op de afbouw – lees afbraak – van de openbare diensten. De openbare diensten moesten en zouden inleveren, zowel wat betreft hun werkingsmiddelen als hun personeel. Ook privatiseringen, de afbouw van het ambtenarenstatuut en inhakken op het ambtenarenpensioen stonden van meet af aan op het programma. Dit moet stoppen.
We moeten dringend investeren in onder andere justitie en politie, financiën, gezondheid, onderwijs, openbaar vervoer, overheidsbedrijven en cultuur. Er moet werk gemaakt worden van een rechtvaardige fiscaliteit en investeringen in openbare diensten die elke burger – niet enkel de welvarenden onder ons – rijker maakt. Het is ook hoog tijd dat de politiek verantwoordelijken opnieuw respect opbrengen en waardering tonen voor het personeel van de openbare diensten. Sociaal overleg impliceert een dialoog en dus een gesprek waarin beide partijen hun argumenten voorstellen en ernaar geluisterd wordt. Ik mag dus hopen dat we voor de komende vijf jaar een minister van Openbaar Ambt krijgen die zich wel laat zien en aanwezig is wanneer we onze terechte bekommernissen wilden aankaarten.”


Hoe zal de ACOD zich opstellen?


Chris Reniers:
“Als we iets zullen benadrukken wat betreft de openbare diensten, is het hun positief effect op de samenleving en de burger. De negatieve effecten van ontmantelde en afgeslankte openbare diensten zijn pijnlijk duidelijk. Openbare diensten vormen een belangrijke motor van onze economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en ondersteunen de private markt in haar welvaartscreatie. Een openbare dienstverlening moet de burger rijker maken, meer welbevinden geven, ondersteunen in zijn dagelijks leven en meer gelijkheid en zekerheid creëren in de samenleving. Openbare diensten leveren cruciale diensten van algemeen nut, waaraan anders niet op dezelfde betaalbare, toegankelijke, neutrale en universele manier zou voldaan worden. Zonder openbare diensten zou de burger overgelaten worden aan de vrije markt, die winstmaximalisatie centraal stelt en die gekenmerkt wordt door een schraler, duurder en selectiever aanbod.
Bij deze een waarschuwing: er is geen geld meer te vinden bij de federale en Vlaamse departementen en beleidsdomeinen. De ACOD vraagt verantwoordelijkheid van iedereen die het goed meent met onze samenleving om dat in te zien.”Dit standpunt verscheen in Tribune 75.06.