Gas- en Elektriciteitssector: akkoord nodig voor opstart sectoraal overleg

Nieuws maandag 1 maart 2021

 


Om een onderhandelingskader te realiseren waarin ook in de Gas- en Elektriciteitssector sectorale onderhandelingen kunnen volgen, is voorafgaandelijk een Interprofessioneel Akkoord (IPA) nodig voor tweejaarlijkse besprekingen in functie van een Sociale Programmatie 2021-2022.


Een IPA wordt onderhandeld in de Groep van Tien (afgevaardigden van nationale werknemers- en werkgeversorganisaties). Indien dat overleg niet tot een akkoord leidt, dan kan de federale regering een beslissing nemen om een onderhandelingsbasis uit te werken en mogelijk bij wet op te leggen. Eenmaal er een dergelijke basis bestaat, zullen de besprekingen ook in onze sector opgestart worden, hetgeen ook bij ons dan hopelijk zo snel mogelijk tot een gedragen akkoord kan leiden.

De werkneemsters en werknemers hebben aangetoond hoe essentieel hun rol is in het functioneren van de maatschappij en de economie. Bij deze IPA-onderhandelingen willen we ons solidair tonen met de lage lonen en de hardst getroffen sectoren. ACOD Gazelco herhaalt wel dat bovendien een aantal andere belangrijke specifieke dossiers het voorwerp zullen moeten blijven uitmaken van het sectoraal overleg, zoals verplaatsingen (thuis-werk, dienstverplaatsingen, overplaatsingen…) en rechthebbenden (gezondheidszorgen, personeelstarief elektriciteit en gas…).

Nadat een sectoraal akkoord tot stand gekomen is voor de gebaremiseerde werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité 326 (Gas en Elektriciteit), zullen ook bedrijfsgebonden besprekingen plaatsvinden voor kaderleden in de ondernemingen die hieronder vallen en zal ook voor de statutaire ambtenaren binnen Fluvius OV een stevig akkoord nagestreefd worden voor de periode 2022-2023 (hun tweejaarlijkse toezegging houdt in grote lijnen rekening met het akkoord binnen het Paritair Comité 326).

Zoals steeds zal ook nu weer een solidaire druk moeten blijven gevoerd worden om zowel de interprofessionele als de sectorale besprekingen tot goede resultaten te leiden. Daarvoor hebben we ieders inzet broodnodig. Patronale voorstellen worden immers niet door een filantropische reflex ingegeven, maar al onze leden samen kunnen hen wel op andere gedachten brengen.

 

Jan Van Wijngaerden